Shopin

เข้าระบบ | ลงทะเบียน | (สินค้าจำนวน 0 รายการ)
 • 238_E_นง_2.jpg
 • 238_E_แดง_1.jpg
 • 238_E_นง_2.jpg
 • 238_E_แดง_2.jpg
 • 238_E_นง._3.jpg
 • 238_E_แดง_3.jpg
 • 238_วิธีการเติมน้ำหมึกใส่ตรายาง_CGS.jpg
 • 238_4810.jpg
 • 238_4810-2.jpg

CGS-4810E ตรายางวันที่หมึกในตัว (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 3.8 มม.

 • ใช้สำหรับประทับตราบนกระดาษ

 • ตัวอักษรคมชัด

 • ตรายางวันที่ภาษาอังกฤษ (เริ่ม ค.ศ. 2017 - 2028)

 • คุณภาพยางสูง แข็งแรง การใช้งานทนทาน

 •  เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 159 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 237_ไทย_น้ำเงิน.jpg
 • 237_ไทยแดง_1.jpg
 • 237_4810-2.jpg
 • 237_ไทยแดง_3.jpg
 • 237_ไทยแดง_2.jpg
 • 237_4810E.jpg
 • 237_วิธีการเติมน้ำหมึกใส่ตรายาง_CGS.jpg

CGS-4810T ตรายางวันที่หมึกในตัว (ภาษาไทย) ขนาด 3.8 มม.

 • ใช้สำหรับประทับตราบนกระดาษ

 • ตัวอักษรคมชัด

 • ตรายางวันที่ภาษาไทย (เริ่ม พ.ศ. 2560 - 2571)
 • คุณภาพยางสูง แข็งแรง การใช้งานทนทาน

 •  เติมหมึกได้

   

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 159 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 284_66687.jpg
 • 284_66689.jpg
 • 284_66747.jpg
 • 284_66689.jpg
 • 284_66687.jpg

CGS-4810TT ตรายางวันที่หมึกในตัว (ภาษาไทยราชการ) 3.8 มม.

 • ใช้สำหรับประทับตราบนกระดาษ

 • ตัวอักษรคมชัด

 • ตรายางวันที่ภาษาไทยใช้ในราชการ (เริ่ม พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๗๓)

 • คุณภาพยางสูง แข็งแรง การใช้งานทนทาน

 •  เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 159 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 166_CGS-4910.jpg

CGS-4910 บอดี้ตรายาง หมึกในตัว 26x09 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 26 x 09 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 6 สี ดังนี้

ราคา : 115 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 327_CGS-4923.jpg

CGS-4923 บอดี้ตรายาง หมึกในตัว 30x30 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 30 x 30 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 229 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 167_CGS-4911.jpg

CGS-4911 บอดี้ตรายาง หมึกในตัว 38x14 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 38 x 14 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 6 สี ดังนี้

ราคา : 125 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 181_CGS-4940.jpg

CGS-4940 บอดี้ตรายาง หมึกในตัว 40x40 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 40 x 40 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 300 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 168_CGS-4912.jpg

CGS-4912 บอดี้ตรายาง หมึกในตัว 47x18 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 47x18 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 6 สี ดังนี้

ราคา : 139 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 172_CGS-4917.jpg

CGS-4917 บอดี้ตรายาง หมึกในตัว 50x10 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 50 x 10 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 225 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 325_CGS-4929.jpg

CGS-4929 บอดี้ตรายาง หมึกในตัว 50x30 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 50 x 30 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 310 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 169_CGS-4913.jpg

CGS-4913 บอดี้ตรายาง หมึกในตัว 58x22 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 58 x 22 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 6 สี ดังนี้

ราคา : 175 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 176_CGS-4928.jpg

CGS-4928 บอดี้ตรายาง หมึกในตัว 60x33 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 60 x 33 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 329 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 175_CGS-4927.jpg

CGS-4927 บอดี้ตรายาง หมึกในตัว 60x40 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 60 x 40 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 375 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 171_CGS-4916.jpg

CGS-4916 บอดี้ตรายาง หมึกในตัว 70x10 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 70 x 10 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 225 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 170_CGS-4915.jpg

CGS-4915 บอดี้ตรายาง หมึกในตัว 70x25 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 70 x 25 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 6 สี ดังนี้

ราคา : 225 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 326_CGS-4931.jpg

CGS-4931 บอดี้ตรายาง หมึกในตัว 70x30 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 70 x 30 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 289 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 174_CGS-4926.jpg

CGS-4926 บอดี้ตรายาง หมึกในตัว 75x38 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 75 x 38 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 380 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 173_CGS-4925.jpg

CGS-4925 บอดี้ตรายาง หมึกในตัว 82x25 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 82 x 25 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 250 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 239_4750.jpg
 • 239_4750-2.jpg

CGS-4750 บอดี้ตรายางวันที่ หมึกในตัว 41x24 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ

 • ขนาด 41 x 24 มม.

 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน

 • เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 320 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 184_CGS-4729.jpg

CGS-4729 บอดี้ตรายางวันที่ หมึกในตัว 50x30 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 50 x 30 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 459 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 183_CGS-4727.jpg

CGS-4727 บอดี้ตรายางวันที่ หมึกในตัว 60x40 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด 60 x 40 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 530 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 329_CGS-46017.jpg

CGS-46017 บอดี้ตรายางวงกลม หมึกในตัว Ø 17 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • วงกลม ขนาด Ø 17 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 185 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 331_CGS-46119.jpg

CGS-46119 บอดี้ตรายางวงกลม + วันที่ หมึกในตัว Ø 19 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • วงกลม ขนาด Ø 19 มม. + วันที่
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 300 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 330_CGS-46024.jpg

CGS-46024 บอดี้ตรายางวงกลม หมึกในตัว Ø 24 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • วงกลม ขนาด Ø 24 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 229 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 332_CGS-46124.jpg

CGS-46124 บอดี้ตรายางวงกลม + วันที่ หมึกในตัว Ø 24 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • วงกลม ขนาด Ø 24 มม. + วันที่
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 315 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 177_CGS-46030.jpg

CGS-46030 บอดี้ตรายางวงกลม หมึกในตัว Ø 30 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • วงกลม ขนาด Ø 30 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 240 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 333_CGS-46130.jpg

CGS-46130 บอดี้ตรายางวงกลม + วันที่ หมึกในตัว Ø 30 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • วงกลม ขนาด Ø 30 มม. + วันที่
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 365 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 178_CGS-46040.jpg

CGS-46040 บอดี้ตรายางวงกลม หมึกในตัว Ø 40 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด Ø 40 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 329 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 334_CGS-46140.jpg

CGS-46140 บอดี้ตรายางวงกลม + วันที่ หมึกในตัว Ø 40 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • วงกลม ขนาด Ø 40 มม. + วันที่
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 440 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 179_CGS-46042.jpg

CGS-46042 บอดี้ตรายางวงกลม หมึกในตัว Ø 42 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด Ø 42 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 345 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 180_CGS-46050.jpg

CGS-46050 บอดี้ตรายางวงกลม หมึกในตัว Ø 50 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ขนาด Ø 50 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 415 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 328_CGS-44045.jpg

CGS-44045 บอดี้ตรายางวงรี หมึกในตัว 45x30 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ตรายางวงรี ขนาด 45x30 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 320 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 182_CGS-44055.jpg

CGS-44055 บอดี้ตรายางวงรี หมึกในตัว 55x36 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • ตรายางวงรี ขนาด 55x36 มม.
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน
 • เติมหมึกได้

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 375 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 335_CGS-5208.jpg

CGS-5208 ตรายางด้ามเหล็กหมึกในตัว ตลับพลิก แข็งแรงสูง ระดับมืออาชีพ ขนาด 68X47 มม.

 

 • ตรายางด้ามเหล็กหมึกในตัว ตลับพลิก แข็งแรงสูง ระดับมืออาชีพ
 • ขนาด 68X47 มม.
 • ทนทาน แข็งแรง ปั๊มได้เยอะ เติมหมึกง่าย

สี

มีให้เลือกซื้อทั้งหมด 3 สี ดังนี้

ราคา : 1,085 THB / ชิ้น

เลือกสี
จำนวน ชิ้น
 • 339_R-19.jpg

R-19 ตรายางวงกลม ธรรมดา + วันที่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • วงกลม ขนาด Ø 19 + มม. + วันที่
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน

ราคา : 305 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น
 • 340_R-21.jpg

R-21 ตรายางวงกลม ธรรมดา + วันที่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 21 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • วงกลม ขนาด Ø 21 + มม. + วันที่
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน

ราคา : 305 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น
 • 341_R-25.jpg

R-25 ตรายางวงกลม ธรรมดา + วันที่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • วงกลม ขนาด Ø 25 + มม. + วันที่
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน

ราคา : 305 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น
 • 342_R-34.jpg

R-34 ตรายางวงกลม ธรรมดา + วันที่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 34 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • วงกลม ขนาด Ø 34 + มม. + วันที่
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน

ราคา : 305 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น
 • 343_R-42.jpg

R-42 ตรายางวงกลม ธรรมดา + วันที่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 42 มม.

 • ใช้ประกอบกับยางสั่งทำ สำหรับประทับตราบนกระดาษ
 • วงกลม ขนาด Ø 42 + มม. + วันที่
 • คุณภาพสูง ใช้ได้นาน

ราคา : 305 THB / ชิ้น

จำนวน ชิ้น